ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions)

 1. เว็บไซต์ https://suratthanitravel.com/ เป็นเจ้าของเพียงหนึ่งเดียว และ/หรือ เป็นผู้ได้รับอนุญาตของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสาระที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตน ข้อมูลนี้ได้รับการปกป้องโดยสนธิสัญญาและกฎหมายลิขสิทธิ์ในทุกประเทศและสิทธิดังกล่าวทั้งหมดได้รับการสงวนสิทธิ์
 2. เว็บไซต์ https://suratthanitravel.com/ อนุญาตให้ท่าน:

  (a) เข้าถึงและอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ https://suratthanitravel.com/ โดยใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน

  (b) ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ https://suratthanitravel.com/  สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เชิงธุรกิจหรือทางด้านอื่นใด เมื่อแสดงความเห็นพ้องกับข้อตกลงเหล่านี้แล้ว หากท่านประสงค์ที่จะดาวน์โหลดข้อมูลใดใด ท่านจะต้องดาวน์โหลดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ด้วย และ

  (c) ปริ้นท์สำเนาสิ่งพิมพ์ของข้อมูลใดใดบนเว็บไซต์  https://suratthanitravel.com/ ออกมาเพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เชิงธุรกิจหรือทางด้านอื่นใด ท่านจะต้องแสดงความรับทราบต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์  https://suratthanitravel.com/ ต่อสำเนาสิ่งพิมพ์อื่นใดและทั้งหมด

 3. ท่านจะไม่แก้ไข ดัดแปลง หรือเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมในสำเนาสิ่งพิมพ์หรือสำเนาดิจิตอลของข้อมูลใดใดที่ท่านได้ปริ้นท์หรือดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์  https://suratthanitravel.com/ และท่านไม่สามารถใช้ภาพประกอบ รูปถ่าย วิดีโอหรือลำดับเสียง หรือกราฟฟิกใดใดโดยไม่ใช้ข้อความที่แนบมาประกอบด้วย
 4. สาระใดใดที่ถูกดาวน์โหลดในรูปแบบสำเนาสิ่งพิมพ์และสำเนาดิจิตอลจะต้องแจ้งต่อเว็บไซต์ https://suratthanitravel.com/ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับการระบุตัวตนในฐานะที่เป็นผู้จัดทำข้อมูลที่ถูกนำออกไปจากเว็บไซต์
 5. หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://suratthanitravel.com/ เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ ท่านจะต้องได้รับหนังสือความยินยอนเป็นลายลักษณ์อักษรจากเว็บไซต์ https://suratthanitravel.com/ เสียก่อน
 6. หากท่านปริ้นท์ ดาวน์โหลดหรือทำสำเนา(ในวิธีใดก็ตาม)ข้อมูลใดใดจากเว็บไซต์ https://suratthanitravel.com/ ซึ่งละเมิดต่อข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ท่านจะถูกเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยทันทีและท่านมีภาระผูกพันทางกฎหมายที่จะส่งคืนหรือทำลายสำเนาใดใด(ดิจิตอลหรืออื่นใด)ของข้อมูลสาระที่ท่านได้ทำสำเนา ปริ้นท์ออกมาหรือดาวน์โหลดมา
 7. ทุกชื่อและทุกโลโก้ที่แสดงตัวตนเว็บไซต์ https://suratthanitravel.com/ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการใดใด และผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามใดใดบนเว็บไซต์ถือว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคือ (a) เครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือเว็บไซต์ https://suratthanitravel.com/ หรือ (b) เครื่องหมายแสดงว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือเว็บไซต์ https://suratthanitravel.com/ ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน และจะไม่มีสิ่งอื่นใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ที่จะมอบสิทธิการใช้งานหรือความเป็นเจ้าของของเครื่องหมายดังกล่าวหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดให้แก่ท่าน
 8. การที่เว็บไซต์https://suratthanitravel.com/ ไม่ใช้สิทธิ หรือประวิงการใช้สิทธิ หรืออำนาจใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในครั้งหนึ่งครั้งใด ไม่ถือว่าเว็บไซต์สละสิทธิในเรื่องดังกล่าวตลอดไป
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย